Kritéria pro přijetí do MŠZÁPIS DO MŠ BĚLOTÍN  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE BUDE KONAT 

3.5.2018
 
OD 13.00 - 16.30 HOD.

S SEBOU SI PŘINESTE: RODNÝ LIST DÍTĚTE
                                          OBČANSKÝ PRŮKAZ

EVIDENČNÍ LIST SI MŮŽETE VYTISKNOUT A NECHAT POTVRDIT U LÉKAŘE V DOKUMENTU:  EV.LIST DÍTĚTE A PŘINÉST POTVRZENÝ K ZÁPISU.

Výsledek obrázku pro DĚTI VE ŠKOLCE KRESLENÉZákladní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace 


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2018-2019

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2,5 - 6 let.

Informace: 1. Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není - li dále stanoveno jinak. (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění) 
2. Do MŠ zřízené obcí se přednostně přijímají děti s odkladem školní docházky. 
3. Do MŠ zřízené obci se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, (od 1. 9. 2018).
 4. Je povinné řádné očkování podle očkovacího kalendáře u dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ----

Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)

Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel mateřské školy. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělání povinné.

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitel školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).


Pravidla pro vyhlašování zápisu, podávání a vyřizování žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Bělotín

 

 1. Termín zápisu je stanoven po dohodě  v měsíci květnu /v době mezi 1. -  16. květnem/
 2. Vyhlašuje se prostřednictvím vývěsky MŠ, informačními plakáty vyvěšených na veřejných místech, internetovými stránkami MŠ
 3. V době vyhlášeného zápisu se přijímají děti na následující školní rok.
 4. Místo přijímání žádostí  - kancelář vedoucí učitelky v hlavní budově MŠ ve 2.patře
 5. Zákonní zástupci při podání žádosti předloží:
 • žádost o přijetí (dostupná v kanceláři vedoucí učitelky)
 • občanský průkaz (případně rozhodnutí o osvojení dítěte, pěstounství, ...)
 • rodný list dítěte          
 • potvrzení lékaře, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, mimo dětí v povinném ročníku předškolního vzdělávání
 • v případě zdravotně postiženého dítěte písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 • v případě dítěte s odkladem povinné školní docházky rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu povinné školní docházky + případně zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra /školského poradenského zařízení/

Postup při vyřizování žádostí

 1. Ředitelem nebo pověřeným pracovníkem MŠ je jednotlivým žádostem při zápise přiděleno registrační číslo a zahájeno správní řízení. 
 2. Po ukončení termínu zápisu jsou žádosti seřazeny podle ustanovení školského zákona a „Kritérií pro přijímání dětí MŠ Bělotín.
 3. V době do vypracování rozhodnutí má zákonný zástupce podávající žádost právo nahlížet do spisu.
 4. Do 30ti dnů od zahájení správního řízení je vypracováno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.
 5. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno pod přiděleným registračním číslem na vývěsce MŠ,a na www. stránkách školy (po dobu 15 dní). Rozhodnutí o nepřijetí je zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.

 


Ředitel školy stanoví na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 34 a správním řízení následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:


1. Organizace předškolního vzdělávání:

Do předškolního zařízení jsou přijímány děti ve věku od 2,5 let do 6 let. (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 34 odst. 1).
 

2. Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí.

Přednost k přijetí mají děti, které mají trvalý pobyt v Bělotíně a jeho částech Nejdek, Kunčice a Lučice.

3. Dosažení věku dítěte 5 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. 

Pro děti, které do 31.srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od září 2018 předškolní vzdělávání povinné4. Zaměstnanost rodičů.

Přednost při přijímání mají děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni.5. Délka docházky do mateřské školy.

Přednost při přijímání mají děti s celoroční a s celodenní docházkou před dětmi, které podle žádosti zákonných zástupců mají docházet do MŠ pouze část školního roku nebo je jejich délka docházky omezena na dobu nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 dní v měsíci (zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů v dávkových systémech státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi).6. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

Při přednostním přijímání sourozenců se vychází vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a také rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné mateřské školy.7. Datum podáni žádosti.

Jedná se pouze o pomocné kritérium, podle kterého by ředitel postupoval ve zcela výjimečných případech, kdy by musel rozhodnout mezi více žádostmi zákonných zástupců o přijetí dítěte a vyhodnocení podle předcházejících kritérií by bylo u všech žádostí shodné.O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. až 7.


Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.V Bělotíně 24.5.2018                                                                                                       Mgr. Tomáš Navrátil 
                                                                                                                                         

 

Comments